Våra tjänster

 

 

 

 

 

Elrevisionsbesiktning

Fördelar med besiktning av elinstallationer

Ökar säkerheten i din verksamhet och arbetsmiljö

Minskar risken för brand
Minskar risken för maskin- och personskador
Minskar risken för driftavbrott

 

 

 

 

 

Entreprenadbesiktning

Besiktningsmannens uppdrag vid en entreprenadbesiktning redovisas i AB/ABT Kapitel 7 § 11
Vid besiktning skall med noggrant iakttagande av parterna rätt undersökas och bedömas i vad
mån entreprenaden eller en del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar.
Besiktningsmannen ska med andra ord kontrollera att entreprenaden uppfyller avtalet mellan
parterna. Det kan till exempel vara att rätt antal belysningsarmaturer är monterade osv.
Entreprenadbesiktning är att betrakta som en leveranskontroll och är inte direkt kopplat till
säkerhet.

 

 

Konsultation inom elteknik

Konsultationer inom elteknik.

 

 

 

 

 

Revisionsbesiktning brandlarm

Revisionsbesiktningens syfte är att upptäcka brister och fel, genom
en noggrann kontroll av elanläggningen. Revisionsbesiktningen omfattar en riskbedömning
genom inspektion av elanläggningen och en granskning av dokumentationen för elanläggningen
samt utföra vissa provningar och mätningar på elanläggningen.
Vid revisionsbesiktning kontrolleras säkerheten och om elanläggningen uppfyller de krav som
försäkringsgivarna ställer. Vid revisionsbesiktning utförs mätningar och provningar
(termografering, kontinuitetsmätning, etc) som är direkt kopplade till säkerhet

 

 

 

 

Leveransbesiktning brandlarm

Varje anläggning ska leveransbesiktigas snarast efter utförd färdigställandekontroll och kvalitetssäkring. Leveransbesiktningen ska minst omfatta anvisningarna enligt SBF 141.
Om påträffande avvikelser är av sådan omfattning att anläggningens funktionsduglighet inte uppnås eller inte kan bedömas, ska leveransbesiktningen avbrytas och slutföras när avvikelserna är korrigerade.
Efter leveransbesiktningen ska besiktningsmannen snarast utfärda ett besiktningsintyg med omfattning enligt Bilaga C.
Noterade avvikelser ska åtgärdas snarast, dock senast inom intervaller som anges i besiktningsintyget.

 

 

 

Villabesiktning

Från den stund du tar över din nya bostad, övertar du också ansvaret för husets elanläggning. Till
anläggningen hör till exempel vägguttag, elledningar och elcentral. Som innehavare av en
elanläggning är du ansvarig för att anläggningen är säker och att kontroller, skötsel och underhåll
genomförs fortlöpande. För att kunna göra det behöver du grundläggande kännedom om
anläggningen och det kan du få genom en elbesiktning.

Har du några frågor?